Lesreglement Tennisschool Martin Verkerk 2020

De lestarieven van Martin Verkerk zijn op aanvraag.

Algemene voorwaarden en lesreglement Tennisschool Martin Verkerk

 

1. Opdracht

Alle door TMV aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Martin Verkerk. Een overeenkomst van opdracht inzake tennisles tussen TMV als opdrachtnemer en de tennisser als opdrachtgever komt pas tot stand nadat de opdracht door TMV schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat TMV daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van de tennisser uitvoert.

Bij inschrijving c.q. opdracht geven aan TMV gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

2. Verplichtingen Tennisschool Martin Verkerk

2.1 TMV verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het volgende:

  • continuïteit van de lessen m.b.t. lestijd en lesweken
  • verzorging van het benodigde lesmateriaal als tennisballen, videoapparatuur e.d.
  • het informeren van de opdrachtgever over de kosten voor de werkzaamheden

2.2 Trainers van TMV kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

 

3. Algemene cursus informatie

3.1 Een cursus bestaat uit 18 lesweken gedurende een periode van 6 maanden, lopende van 25 maart tot 21 september (zomerseizoen) en 20 lesweken van 1 oktober tot 25 maart (winterseizoen).

3.2 De baan is voor een lesuur gedurende 60 minuten beschikbaar; de les duurt 50 minuten.

3.3 Indien een groep met volwassenen niet volledig gevuld kan worden, kunnen er wijzigingen worden aangebracht in het aantal lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met de cursisten.

 

4. Uitval en inhalen van lessen

4.1 Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. Voor indoor lessen geldt dat deze altijd doorgaan.

4.2 Lessen die uitvallen door onwerkbaar weer of onbespeelbare banen of die vallen op een algemeen erkende feestdag worden op een door de trainer te bepalen datum en tijdstip gegeven.

4.3 Een door regen afgebroken les wordt beschouwd als gegeven.

4.4 Groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Wel kan door een gelijkwaardige vervang(st)er worden deelgenomen.

4.5 Een privéles kan, gedurende een cursus van maximaal 20 lesuren en mits 24 uur van tevoren aangekondigd, worden afgezegd en als inhaalles worden aangemerkt.

4.6 In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.

4.7 In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en altijd in onderling overleg met de trainer.

 

5. Honorarium en kosten

5.1 De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurloon. De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de duur van de overeengekomen lesperiode, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurloon, verhoogd met 9% BTW en een eventuele vergoeding voor baanhuur.

5.2 De kosten die TMV in het kader van de opdracht aan derden moet betalen (zoals baanhuur voor Niet-leden) worden aan de opdrachtgever apart in rekening gebracht.

 

6. Betaling

6.1 Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van de lesgelden. Bij voortijdige dan wel tussentijdse afmelding zal er geen restitutie gegeven worden. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden aan de hand van een toegezonden factuur.

6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum of zoveel eerder als is overeen gekomen.

6.3 Bij niet tijdige betaling van de lesgelden zal een contractuele rente gerekend worden van 2% die per 4 weken verhoogd zal worden met 2%.

facebook
instagram
twitter